Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

7080 2745 390
haber
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
haber
6008 fe4f 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaoll oll
4180 f079 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoll oll
haber
3496 8e3d 390
Reposted fromtfu tfu
haber
3503 b8cb 390
Reposted fromtfu tfu
haber
3664 4a67 390
Reposted fromtfu tfu

Kąpiel w wiktoriańskim stylu

W Manchesterze (Wielka Brytania) uruchomiono na nowo pływalnię, która pierwotnie powstała w 1906 roku. Kompleks Victoria Baths funkcjonował do 1983 roku, a przez ostatnie 24 lata o kąpieli w tym miejscu można było tylko pomarzyć.   Przywracanie tego pięknego miejsca do ponownej użyteczności rozpoczęło się już 2007 roku. W tym czasie obiekt służył jako centrum konferencyjne, był salą teatralną, dyskotekową, a nawet planem filmowym. Dopiero 14 maja 2017 roku Victoria Baths ponownie stały się basenem. Do pełnej renowacji jeszcze wiele brakuje, ale trzeba przyznać, że kąpiel w takich wnętrzach ma niepowtarzalny klimat! (12 fotografii) [caption id="attachment_30025" align="alignleft" width="990"] 14 maja 2017. Mężczyzna w wiktoriańskim kostiumie kąpielowy przygotowuje się do skorzystania z basenu w Victoria Baths. Anthony Devlin/Getty Images[/caption]
Reposted fromjackal jackal
haber
4038 9b3c
Reposted fromTARDIS TARDIS viacylonapplepie cylonapplepie
haber
1882 90ce 390
Reposted fromvegetazen vegetazen viasosna sosna

a mini lesson in musical terminology

savviwriting:

piano

FORTE

ᵖᶦᵃⁿᶦˢˢᶦᵐᵒ

FORTISSIMO

ᶜʳesCENDO

DIMINuenᵈᵒ

SFᵒʳzaNDO

a   d   a   g   i   o

a n d a n t e

allegro

rit a r  d  a   n   d    o

a    c    c   e   l  e  r a ndo

stac- ca- to-

leeggggaaatttoooo

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viajackal jackal
haber
8099 50a5 390
Reposted fromtfu tfu

May 12 2017

haber
2276 2026 390
haber
Reposted fromsuperfly superfly viaheroine88 heroine88
haber
8208 5daa 390
Reposted fromtfu tfu
1291 ff66 390

boyprincessmanic:

REASONS TO LOVE PROFESSOR MINERVA MCGONAGALL

Reposted fromvivialopod vivialopod viaSenyia Senyia
haber
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
haber
9348 0079 390

Nurse Humor

Reposted fromsosna sosna viaoll oll
haber
Reposted fromnaich naich viaoll oll
haber
7268 ea0b 390
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl