Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

haber
1143 939d 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viatomash tomash
haber
Reposted fromnaich naich viatomash tomash
haber
2832 9fb8 390
Day 17. Podglądanie w kawiarnii. Smoka kazał dodać Mareczek
Reposted frompannakojot pannakojot
haber
haber
Reposted frompannamarple pannamarple viamarczi marczi
haber
"the purpose of education is not to validate ignorance but to overcome it"
Reposted fromblogmeertropfen blogmeertropfen viatomash tomash
haber
4346 1dde 390
Reposted fromTankistD TankistD viamarczi marczi
haber
5313 5387 390
Reposted fromGIFer GIFer viaFreXxX FreXxX
haber
Play fullscreen
Andrzej Duda o Trybunale Konstytucyjnym, maj 2015
Duda: trzeba podnieść rolę Trybunału
Reposted frompl pl
haber
Reposted frompl pl
haber
Oto jak PiS nadużywa ścieżki poselskiej, czyli omija konsultacje czy oceny skutków regulacji (OSR). Dobra zmiana w legislacji.
Reposted frompl pl
haber
ŚRODA: Polska zrywa kontrakt na zakup Caracali..... CZWARTEK: Polska kupuje black-hawki..... PIĄTEK: black-hawki nie mają uzbrojenia i nie mogą latać w nocy...... SOBOTA: będziemy budować własne śmigłowce razem z Ukrainą..... PONIEDZIAŁEK: black-hawki będą produkowane w USA...... WTOREK: wracamy do negocjacji sprzed 2 lat.....
Reposted frompl pl
haber
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacylonapplepie cylonapplepie
haber
2963 fd9c 390
#cytatywielkichludzi
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
haber
6494 5544 390
Reposted fromfungi fungi viaSenyia Senyia
haber
haber
Brothers Grimm's Homeland, 2013 | Kilian Schönberger
Reposted fromMoonTide MoonTide viaSenyia Senyia
haber
4056 1a2f 390
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
haber
0340 f2a9 390
Reposted fromSa-moo-rai Sa-moo-rai viarecognition recognition
haber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl